NYEREMÉNYJÁTÉK - Nyerj páros jegyet Az unoka közönségtalálkozójára!

Játssz a Savaria Plaza Facebook játékán és legyél Te az 5 szerencsés résztvevő egyike, akik páros jegyet nyernek Az unoka közönségtalálkozójára!

Helyszín: Savaria Plaza Cinema City mozi

Időpont: 2022. január 13. csütörtök 18:00

A közönségtalálkozón részt vesz Deák Kristóf rendező, valamint Blahó Gergő, Jordán Tamás és Pogány Judit színészek. A film megtekintése után lehetőség lesz feltenni a kérdéseiteket egyenesen az alkotóknak és a színészeknek!

A játék időtartama: 2022. január 6. 15:00 - január 10. 12:00

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT:

Savaria Plaza Az unoka Közönségtalálkozó Facebook nyereményjáték szabályzat

A Savaria Plaza nyereményjátéka.

Hivatalos játék- és adatkezelési szabályzat

1. A nyereményjáték szervezője

A “ Az unoka Közönségtalálkozó” Facebook NYEREMÉNYJÁTÉK (a továbbiakban: Nyereményjáték vagy Játék) szervezője a Savaria Plaza (székhely: 9700 Szombathely, Körmendi út 52-54., adószám: 25108868-2-18) (a továbbiakban: „Szervező”).

A Játék lebonyolításában közreműködő ügynökségként eljár a Pozitivo Digital Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1135 Budapest, Szent László út 28-35.; cégjegyzékszám: 01-09-731103).) (a továbbiakban: „Ügynökség”).

 

2. A nyeremény

A Nyereményjáték keretében az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra a résztvevők között:

5 db páros belépőjegy a Cinema City Az unoka című filmvetítésének közönségtalálkozójára.

 

3. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2022. január 6. napján (csütörtök) 15.00 órakor indul, és 2022. január 10-én (hétfő) 12.00 óráig tart.

A nyeremény sorsolására 2022. január 10. napján, a Nyereményjáték lezárását követően, számítógép segítségével kerül sor.

 

4. A Nyereményjáték menete

A weblapcímen elérhető közösségi oldalon regisztrált felhasználó játékos a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező hivatalos Facebook oldalán (Savaria Plaza) a Nyereményjáték bejegyzésnél megtalálja a nyereményjáték felhívását, ahol a játékban való részvétel feltétele, hogy

- A nyereményjáték poszt alatt kommentben helyesen megválaszolja a kérdést, hogy melyik filmjéért nyert Oscar-díjat a rendező, Deák Kristóf

A Szervező a nyeremény nyerteseinek nevét az adott Facebook poszt hozzászólásában közzé teszi a sorsolástól számított 1 munkanapon belül, valamint Szervező a Facebookon privát üzenetben is felveszi a kapcsolatot a nyertesekkel.

A nyertesnek erre az üzenetre válaszolva kell megadnia a teljes nevét, az e-mail címét és a telefonszámát. Amennyiben a nyertes a megkeresésre nem reagál 2022. január 11-én 17:00 óráig, úgy nyereményétől elesik.

A Szervező a Nyereményjátékban összesen 5 darab nyertest, és 5 db tartalék nyertest sorsol ki. A tartalék nyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha az eredetileg nyertesként kisorsolt játékos nem felel meg a jelen játékszabályzatban foglaltaknak, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a nyertes a Facebook üzenet formájában történő értesítésre 2022. január 11-én 17:00 óráig nem válaszol.

A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására 2022. január 13-án sor kerüljön. A nyertes köteles nyereményét az esemény kezdete előtt legkésőbb 30 perccel - tehát 2022. január 13-án 17:30 óráig - átvenni a Savaria Plaza Cinema City mozijának jegypénztárában. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvétenek lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen játékszabályzatban meghatározott nyereményt másik nyereménnyel helyettesítsen a jelen játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

 

5. A részvétel és nyeremény átvétel feltételei

A Nyereményjátékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A játékban csak azon személyek vehetnek részt, akik Savaria Plaza Facebook oldalán a nyereményjáték poszt alatt kommentben helyesen megválaszolja a kérdést, hogy mely filmjéért kapott a rendező, Deák Kristóf Oscar-díjat.

Egy Instagram profillal csak egy érvényes pályázat indítható, így azoknál a játékosoknál, akik többször játszanak ugyanazon profillal, csak az első pályázat vesz részt a sorsolásban.

Jelen játékszabályzat elfogadásával a játékos tudomásul veszi, hogy a játékban csak 18. életévét betöltött személy vehet részt.

A játékban nem vehetnek részt a Szervező, az Ügynökség, valamint a Szervezővel, az Ügynökséggel egyéb, munkaviszonyhoz hasonló jogviszonyban álló személyek, és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett vagy elkésett Pályázatért.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

 

6. Személyes adatok kezelése

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa.

Az adatok kezelője a Savaria Plaza, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Savaria Plaza (székhely: 9700 Szombathely, Körmendi út 52-54.); vagy a következő e-mail címen: urban.eniko@savariaplaza.hu. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

- amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen játékszabályzatban megjelölt adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Szervező kijelenti, hogy a nyereményjáték során a játékos által megadott adatokat kizárólag ő gyűjti és kezeli.

Szervező a játékban résztvevők adatait csak a szükséges időtartamig, a játék lezárultát követő 90 napig tárolja, majd az adatokat tartalmazó adatfile-okat haladéktalanul megsemmisíti.

A játékos hozzájárul ahhoz, hogy neve a játék folyamán a Szervező hivatalos Facebook oldalán megjelenjen, továbbá ahhoz, hogy amennyiben jelen Nyereményjáték során nyer, Szervező a nyeremény átadása érdekében azonosítsa.

Szervező kijelenti, hogy a játékban résztvevők adatait célhoz kötötten, kizárólag jelen nyereménysorsolás keretében – a játékosok azonosításához, illetőleg a nyeremények átadásához - használja fel, azt semmiféle egyéb – például promóciós, információs, vagy marketing – célra nem használja fel.

 

7. Adatvédelem

Nyereményjáték során a Szervező birtokába került személyes adatok kezelése bizalmas, azokat Szervező harmadik személyek részére nem továbbítja. Az adatok kezelése megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt rendelkezéseknek. Szervező a Nyereményjáték során megadott adatokat célhoz kötötten, jelen szabályzatban meghatározott határidőig, kizárólag jelen Nyereményjáték keretében használja fel.

A játékkal kapcsolatos bármilyen további kérdéssel az alábbi e-mail címen fordulhatnak kollégáinkhoz: urban.eniko@savariaplaza.hu.

 

8. Egyéb rendelkezések

A Játékkal kapcsolatos információk és a Játék hivatalos játékszabályzata megtalálhatóak a Savaria Plaza hivatalos weboldalán: https://savariaplaza.hu/

Szervező fenntartja magának a változtatás jogát a jelen Nyereményjáték vonatkozásában.

A Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Nyereményjáték nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban, nem a Facebook, hanem a Szervező adatbázisába kerülnek, és a jelen játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

 

Budapest, 2022. január 6.