Üzlet kereső:
Név
Kategória
Márka
Savaria Plaza Adatkezelési tájékoztató

Hírlevél küldése során kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Belénk fektetetett bizalmad nagyon fontos nekünk, ezért személyes adataidat a legnagyobb körültekintéssel kezeljük, biztonságban vannak nálunk. Adatkezelési szabályzatunkról alább olvashatsz.

A Monden Market Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Körmendi út 52-54. Cégjegyzékszám: 18-09-112412; “Monden Market”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az általad megadott hírlevélküldéssel kapcsolatos személyes adataidat.

1    Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A felvett személyes adatok kezelésére a Monden Market jogosult. A Monden Market adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki.

2    Az adatkezelés célja és jogalapja

A Monden Market a személyes adatait névre szóló hírlevélküldés céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulásod.

3    Személyes adatok címzettjei

A hírlevélküldés céljából rögzített személyes adatokhoz a következő adatfeldolgozók férnek hozzá:
•    a Monden Market Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Körmendi út 52-54. Cégjegyzékszám: 18-09-112412; foglalkoztatott adatvédelmi tisztviselő;
•    a Globalplaza Hirdetés-szervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál (székhely: 1135 Budapest, Palóc u 3. IV. em. 5; cégjegyzékszám: 01-09-731103) a Savaria Plaza bevásárlóközpont honlapjának webfejlesztéséért és online stratégiákért felelős munkatársai.

4    Az adatkezelés időtartama

A Monden Market a személyes adatokat a hírlevélre történő feliratkozástól a leiratkozás időpontjáig kezeli.

5    Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid

 • 5.1    Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhetsz a Monden Market arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adataidat.

Ha a Monden Market kezeli a személyes adataidat, akkor jogosult vagy a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az személyes adataid törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való jogod, valamint a személyes adataid kezelése elleni tiltakozáshoz való jogod; illetve (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

A Monden Market a kezelt személyes adataid másolatát – kérésed esetén – az rendelkezésedre bocsátja.

 • 5.2    Helyesbítéshez való jog

Jogosult vagy a Monden Markettől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adataidat vagy egészítse ki a  hiányos személyes adataidat.

 • 5.3    Törléshez való jog

A Monden Market a kérésedre indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adataidat.

A Monden Market a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Monden Marketra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Monden Marketra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Egyéb esetekben a Monden Market indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatokat, ha (i) a Monden Marketnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) tiltakozol az adatkezelés ellen a saját helyzeteddel kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) a Monden Market jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

 • 5.4    Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheted a Monden Marketot, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Monden Market a személyes adatok tárolása kivételével csak a  hozzájárulásoddal vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.
A személyes adatok kezelésének korlátozását kérheted, ha (i) vitatod a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, a személyes adatok törlését ellenzed, (iii) a Monden Market a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Te jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényled vagy (iv)  tiltakozol az adatkezelés ellen a saját helyzeteddel kapcsolatos okból.

A Monden Market az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztat a feloldást megelőzően.

 • 5.5    Adathordozhatósághoz való jog

Kérheted, hogy a Monden Market rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapd, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

6    Jogsértés esetén tehető lépések

 • 6.1    Ha úgy gondolod, hogy a Monden Market megsértette a jogaidat a személyes adatok kezelése során, akkor lépj velünk kapcsolatba a következő e-mail címen vagy telefonszámon: urban.eniko@savariaplaza.hu, +36 30 836 09 82.

 • 6.2    A személyes adatokra vonatkozó jogaid megsértése esetén panaszt nyújthatsz be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság


 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

 • Telefon: +36 1 391-1400
 • 
Fax:  +36 1 391-1410

 • E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

 • 6.3    Személyes adataid kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhatsz.


Írd meg véleményed